Smallmap GPS

Kvalitet til rett tid

Smallmap GPS gir deg kartbakgrunn og du kan gjøre innmålinger med centimeters nøyaktighet på mobiltelefoner og nettbrett, med tilknyttet GPS-utstyr. Løsningen er testet ut i  bruk sammen med Spectra Precisions SP60-antenne og korrigerte GPS-signaler fra Kartverket (CPOS) og gir nøyaktige målinger i x, y og z, og er godt egnet for innmåling av grøfter og ledningstraseer.

Ledningseiere har stor nytte av kvalitetsdata som nå kan registreres av flere profesjoner. GPS utstyr uten korreksjonssignaler er ikke tilstrekkelig, men med Smallmap GPS er RTK målinger nå tilgjengelig i den nettleser.

Smallmap GPS er en webapplikasjon tilgjengelig på alle moderne mobiltelefoner og brett. Ved bruk av Spectra Precisions applikasjon for Android, kan en oppnå høy nøyaktighet. Webapplikasjonen registrerer målinger lokalt og jobben overføres sikkert til Smallworld uten utsettelser mellom registrering av måledata og mottak hos netteier.

Målingene kommer inn som en jobb fra Smallmap GPS og kan legges inn som landmålingsdata i Smallworld, for å ta vare på de målte dataene, før de brukes videre som geometrier på ledningsobjektene.

Siden jobber med målte data kan overføres til landmålte data i Smallworld, kan de benyttes til å generere Smallworld objekter automatisk.

Arbeidsflyt

Bruker åpner Spektra Precisions SPace-app på sin device og knytter seg til GPS-antennen. SPace hjelper brukeren knytte til korreksjonssignaler ved abonnement med Statens Kartverk. Deretter åpner bruker Smallmap GPS i sin webbrowser og Smallmap GPS mottar signaler fra SPace automatisk.

Bruker velger hvilken mottaker måledata skal sendes til i Smallmap GPS og begynner deretter å ta målinger. Nødvendige attributter kan velges og lagres med hver måling.

Når bruker er ferdig med måleoppdraget, sendes målingene til mottaker ved ett tastetrykk. Mottaker kan se jobben som innkommende i sin Smallworldapplikasjon og behandle målingene der.

Arkitektur

Smallmap GPS består av en webapplikasjon for mobiler og brett, tilknyttet en proxy-server som sikrer kommunikasjonen mellom klient og mottager av måledataene. Webapplikasjonen holder brukeres målinger frem til de er ferdige til levering. Proxy-serveren mottar og mellomlagrer alle leverte måleoppdrag og videresender disse til mottaker, såfremt mottaker er tilgjengelig. Ved driftsstans, vedlikehold eller andre utfordringer hos mottaker, vil vår proxy-server holde på måledataene frem til mottaker igjen kan motta data.

Praktisk bruk

Smallmap GPS gjør det enkelt å levere data til mottager. Fremdriften i graveprosjekter kan dokumenteres før avslutningen av hver dag. Det blir enklere å supplere eksisterende registreringer med nye data.

Funksjon

  • Smallmap GPS kan konfigureres til å fasilitere netteieres innmålingsinstrukser, slik at de nødvendige attributt-/meta-dataene følger med for både målepunktene og måleoppdraget.
  • Applikasjonen gjør det enkelt å se hva målepresisjonen er for måledataene fra GPS-utstyret. En presisjonsgrense kan settes for gyldig registrering av målepunkter.
  • En kan knytte sammen enkeltmålinger som linjer eller flater. Datamodellen vil gjenspeiles av Smallworlds landmålingsmodell når målingene sendes til Smallworld.
  • I Smallworld-applikasjonen kan hvert måleoppdrag vises gjennom en tilpasset dialog. Her kan oppdraget behandles og brukes som basis for nettdokumentasjon. Målingsdata kan også konverteres til landmålte data, som ved import av en SOSI-fil.

Last ned denne infoen som PDF