Smallmap GPS brukerveiledning

Smallmap GPS er en webapplikasjon som tar nøyaktig innmåling av GPS-posisjon, og sende måledataene direkte til ønsket GIS-system. Data fra netteiers nettinformasjonssystem vises sammen med måledata i klienten.


Forklaring på symboler og funksjoner

Indikerer hvilken netteier det måles inn for og hvilket objekt som er valgt.

Velg mellom å tegne målepunkt eller måle inn ved hjelp av GPS/CPOS med korreksjonssignal. Knapp for måling blir grønn når nøyaktigheten er innenfor definerte grenseverdier (se innstillinger)
Velg om målepunktene skal være kun punkter, inngå i et areal, eller knyttes sammen av en linje.
Verktøylinje som inneholder, fra venstre mot høyre: Arbeidsflate (se forrige side), objektvelger (type, beskrivelse), oppdragsinfo (-navn, -giver), målepunktliste og innstillinger
(målegrense, stanghøyde, kartlag, datalag, fjern målinger, fjerne alle ulagrede data).

Hjelpefunksjoner som inneholder, fra venstre mot høyre øverste linje, deretter samme retning nederste linje: Editere objektbeskrivelse (skrive kommentar) for valgt objekt, følg GPS-posisjon i kartet (av/på), slett valgt objekt og åpne brukermanualen.

Zoom inn (+) og zoom ut (-) i kartet.

Avslutt jobb og send data til back-end (Smallworld). Data slettes fra klienten etter at data er sendt.